Buitenlandse verblijfsvergoedingen FOD Buitenlandse Zaken: minister publiceert nieuwe landenlijst - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

Buitenlandse verblijfsvergoedingen FOD Buitenlandse Zaken: minister publiceert nieuwe landenlijst


Powered by Jura


De minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, publiceert bij zijn besluit van 23 maart 2010 de nieuwe verblijfsvergoedingen die de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken ontvangen wanneer ze op dienstreis naar het buitenland gestuurd worden of wanneer ze zetelen in internationale commissies. De verblijfsvergoedingen zijn vastgesteld per land. Ze bestaan uit dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor huisvestingskosten. De forfaits mogen ook in de privésector gebruikt worden om te bepalen in welke mate vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen belastingvrij kunnen toegekend worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’. De nieuwe ‘landenlijst’ geldt vanaf 1 april 2010.

Fiscus aanvaardt forfaits

Een werknemer die op dienstreis gestuurd wordt naar het buitenland kan van zijn werkgever een forfaitaire vergoeding krijgen voor de bijkomende kosten die hij tijdens deze reis maakt. Deze vergoeding is een ‘kost eigen aan de werkgever’: fiscaal aftrekbaar door de werkgever, niet belastbaar in hoofde van de werknemer. Om te bepalen welke bedragen aanvaardbaar zijn, doet men een beroep op de landenlijst die is opgesteld voor de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken. De fiscus aanvaardt nl. deze forfaitaits ook voor de privésector.

Tarieven dagvergoedingen voor ‘categorie 1’ en ‘categorie 2’

De landenlijst bevat forfaitaire dagvergoedingen voor ambtenaren van ‘categorie 1’ en (lagere) forfaitaire dagvergoedingen voor ambtenaren van ‘categorie 2’.

Tot de ‘categorie 1 (DFV - IFJ 1)’ behoren:
de agenten die behoren tot de carrière Hoofdbestuur;
de niet naar het buitenland uitgezonden agenten van de carrière van de Buitenlandse Dienst, van de Kanselarijcarrière en van de carrière van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking;
de niet naar het buitenland uitgezonden agenten van andere overheidsadministraties en personen die geen rijksambtenaar zijn die in opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienstreizen ondernemen.

Tot de ‘categorie 2 (DFV - IFJ 2)’ behoren:
de naar het buitenland uitgezonden agenten van de carrière Buitenlandse dienst, van de Kanselarijcarrière, van de carrière van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking en van de carrière Hoofdbestuur;
de naar het buitenland uitgezonden agenten van andere overheidsadministraties die in opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienstreizen ondernemen;
de naar het buitenland uitgezonden hulpagenten.

De lagere bedragen voor ‘categorie 2’ mogen in de privésector gebruikt worden voor ‘lange’ buitenlandse dienstreizen. De hogere bedragen van ‘categorie 1’ zijn in de privésector van toepassing voor ‘korte’ buitenlandse dienstreizen (maximum 30 dagen).

De dagvergoedingen dekken de uitgaven die tijdens een dienstreis in het buitenland worden gemaakt voor drank, lokaal vervoer en andere kleine uitgaven. Hotel- en andere reiskosten (uitgezonderd het vervoer ter plaatse) zijn hier niet inbegrepen. Daarvoor zijn bewijsstukken nodig en gelden er geen forfaits. De maximumrichtprijzen voor logement (hotels) die in de ‘landentabel’ zijn opgenomen, gelden dan ook alleen voor intern gebruik bij de FOD Buitenlandse Zaken.

Eén forfaitair bedrag per land

De forfaitaire verblijfsvergoedingen zijn vastgesteld per land en gelden voor ‘alle bestemmingen’. Enkel voor de ‘United States’ is er een verschillend forfait voor New York, Washington DC en de ‘overige’ steden.

Betaling verblijfsvergoedingen

De tarieven in de ‘landenlijst’ zijn uitgedrukt in lokale munt of in dollar en zijn allemaal omgerekend naar euro. De betaling van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en de vergoedingen voor huisvestingskosten wordt gedaan in euro, aan de dagkoers of aan de koers die de kredietkaartmaatschappijen toepassen.

In werking

Het ministerieel besluit van 23 maart 2010 treedt in werking op 1 april 2010.

Het heft het ‘MB van 30 maart 2009 tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen’ volledig op.

23 maart 2010 - Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 1 april 2010 (ed. 1), p. 19727; http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2010-04-01&numac=2010015054#top
Zie ook:

Christine Van Geel

 

Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies

Afkondigingsdatum : 23/03/2010
Publicatiedatum : 01/04/2010

Powered by Jura