Verhaalsrecht publieke werkgever en zijn verzekeraar - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

Verhaalsrecht publieke werkgever en zijn verzekeraar


BOONEIngridDe vorderingen van werkgevers uit de publieke sector tot vergoeding van hun schade wanneer een van hun personeelsleden het slachtoffer werd van een ongeval, staan weer volop ter discussie. Ingrid Boone onderzoekt hoe het verhaalsrecht van de publieke werkgever en zijn verzekeraar zich heeft ontwikkeld in de rechtspraak sinds 2009. Haar tekst verscheen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 19 december 2012 (nr. 273). Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Complexe constructie
Het verhaal van de publieke werkgever en zijn verzekeraar is een complexe constructie geworden waarvan de wettelijke subrogatie (onder andere art. 14 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel) en het zenaamde 'eigen recht' de hoekstenen vormen. In tegenstelling tot het subrogatoir verhaal, is het eigen verhaalsrecht niet beperkt tot wat het slachtoffer had kunnen vorderen naar gemeen recht. Hierdoor geeft het aan de werkgever de mogelijkheid om de volledige loonkost (brutoloon en werkgeversbijdragen) terug te vorderen van de aansprakelijke. Dit eigen recht van de werkgever tot vergoeding van zijn schade als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van zijn personeelslid, wordt door het Hof van Cassatie aanvaard sinds 2001. De laatste jaren wordt het evenwel steeds meer gecontesteerd door feitenrechters en doctrine. De kritiek luidt onder meer dat het eigen recht de belangen van de aansprakelijke opoffert ten voordele van de overheid.

De auteur gaat na of deze kritiek invloed heeft op de ontwikkeling van het eigen recht in de recente rechtspraak. Zij analyseert de cassatierechtspraak vanaf 2009 met betrekking tot het eigen verhaalsrecht van de werkgever op grond van de artikelen 1382 e.v. BW. Daarbij komen de problematiek van de gedeelde aansprakelijkheid, de tegenwerpbaarheid van de Medex-vaststellingen en de verjaring van het verhaalsrecht aan bod. Ook staat zij stil bij de vraag hoe men kan verklaren dat de rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid volgens de cassatierechtspraak geen schade uitmaakt voor de werkgever, in tegenstelling tot het loon betaald aan een tijdelijk arbeidsongeschikt personeelslid. Vervolgens bespreekt zij de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie met betrekking tot het recht op vergoeding van de werkgever krachtens artikel 29bis WAM. Zij gaat tot slot na over welke mogelijkheden de arbeidsongevallenverzekeraar van de publieke werkgever beschikt om een verhaal uit te oefenen op grond van artikel 1382 BW en artikel 29bis WAM.

Een eigen recht met beperkingen
Uit het onderzoek blijkt dat het Hof van Cassatie, hoewel het de principes van de arresten van 2001 bevestigt, niet ongevoelig is gebleven voor de kritiek ten aanzien van het eigen recht. De cassatierechtspraak is enerzijds erop gericht andere uitkeringen dan het loon uit het eigen recht te weren. Anderzijds worden aan het eigen recht voor het doorbetaalde loon voorwaarden en beperkingen gesteld die het evenwicht met de belangen van de aansprakelijke en zijn verzekeraar moeten herstellen. Het eigen recht van de werkgever is nu (deels) ontdaan van zijn scherpe kantjes. Of dit volstaat om de gemoederen te bedaren, valt nog te bezien.


De auteur is referendaris bij het Hof van Cassatie en docent aan de UGent.

Bron: Ingrid BOONE, “Publieke werkgever en zijn verzekeraar. De nieuwe contouren van het verhaalsrecht”, NjW 2012, nr. 273, 778-787.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Ingrid Boone in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be. 

De website van NjW (www.e-njw.be) vindt u hier.

U kunt de tekst ook integraal lezen via Jura. 

 Rechtstak: Burgerlijk recht Sociaal recht Publiek recht

Publieke werkgever Ongeval Werknemer Schade Verhaalsrecht Verzekering Ingrid Boone NjW